top of page

Företagsförvärv & strategiska samarbeten

Vi genomför fördjupade bakgrundskontroller av nyckelpersoner inför förvärv och strategiska samarbeten. En sådan Integrity Due Diligence skapar trygghet, minimerar risker och leder till sundare affärer.

Humankapital utgör näringslivets viktigaste tillgång - och största riskfaktor. En nyckelperson som varit inblandad i brottslighet, agerat olämpligt eller på annat sätt visat dåligt omdöme kan skada både bolaget och dess intressenter. Okända fakta om ledande beslutsfattares bakgrund innebär därför stora risker. Traditionell Due Diligence inför förvärv och strategiska samarbeten avser ofta primärt bolagets finansiella och legala historik – viktiga perspektiv men otillräckliga för att bedöma totalrisken i en transaktion. Genom att granska personerna som styr och ytterst ansvarar för bolagets verksamhet ger vi våra uppdragsgivare en mer heltäckande bild.

 

Look Closer är den ledande rådgivaren inom Integrity Due Diligence. Vi har i över 20 år stöttat ägare och ledningsgrupper inför företagsförvärv, nyckelrekryteringar och strategiska samarbeten. De granskningar vi genomför ger en detaljerad bild av de relevanta individernas bakgrund och skapar trygghet i samband med ett förvärv eller strategiskt samarbete.

 

Våra fördjupade bakgrundskontroller skiljer sig väsentligt från de standardiserade och automatiserade kontroller som också finns på marknaden. Vi går på djupet och använder oss av de öppna källor som behövs för att ge en god bild av personens bakgrund både i Sverige och utomlands. Vid behov kompletterar vi också granskningen med diskreta förfrågningar till personer med insyn i nyckelpersonens eller företagets historia.

 

Vi hittar de viktiga detaljerna

Till skillnad från de flesta andra aktörer nöjer vi oss inte med checklistor eller ytliga sökningar i digitala arkiv och brottsregister vilket kan bidra till att skapa en falsk trygghet. Varje granskning som vi utför är anpassad till individen. Fakta från en källa leder ofta till ytterligare information i en annan. Genom en djup förståelse för offentlighetsprinciper och förvaltningsprocesser vet våra specialister och samarbetspartners var de ska leta – både i Sverige och utomlands.

Vi går längre tillbaka i tiden

Erfarna chefer och företagsledare har ofta ett långt yrkesliv bakom sig. Många myndigheter och domstolar sparar dock bara information digitalt under en begränsad tid. Dessa elektroniska arkiv gallras också löpande, men informationen sparas i fysiskt format. Därför går vi långt tillbaka i tiden för att identifiera alla händelser och indikatorer av betydelse. Vi tar regelbundet fram information och handlingar från både fysiska dokumentarkiv och mikrofilm. 

Vi tecknar en bild med fler nyanser

Människor är komplexa och såväl positiva som negativa händelser från vårt förflutna kan ge värdefulla erfarenheter. En upptäckt dom i ett brottmål, en konkurs eller ett mediedrev behöver inte innebära att ett företagsförvärv eller partnerskap måste avbrytas. Den bild som våra granskningar ger är sällan svart eller vit. Vi belyser och analyserar händelser från personens liv och målar därmed upp en mer nyanserad bild. Våra klienter har därefter möjlighet att diskutera detta med personen och utifrån de samtalen göra en helhetsbedömning.

Diskreta förfrågningar

För att komplettera granskningen av öppna källor genomför vi vid behov även diskreta förfrågningar. Det innebär att vi har samtal med människor som har arbetat nära nyckelpersonen för att få en så heltäckande bild som möjligt.

bottom of page