top of page

"Våra forskningsresultat är otvetydiga"

Professor Juha-Pekka Kallunki om granskningen som skakar om det finska näringslivet.


I en nyligen publicerad studie belyser professor Juha-Pekka Kallunki tillsammans med sina forskarkollegor en sällan diskuterad sanning inom det finska näringslivet. Deras forskning avslöjar att ungefär 20% av cheferna och styrelsemedlemmarna i finska börsnoterade företag har tidigare brottsdomar, ett faktum som initialt väckte förvåning och skepticism i den finska affärsvärlden.
Kallunki, professor vid Handelshögskolan vid Uleåborgs universitet och gästprofessor vid Handelshögskolan i Stockholm, understryker allvaret:


– Forskningsbevisen är mycket tydliga och ingen kan förneka att detta är ett problem som vi måste ta itu med. Inom näringslivet fanns det ganska många negativa kommentarer i början men på den positiva sidan verkar allt fler inse att vi inte ska rekrytera fel sorters personer till att leda våra största företag.


Kallunki har en lång historik av forskning inom corporate governance-fältet, ofta i samarbete med professor Henrik Nilsson vid Handelshögskolan i Stockholm. Deras arbete utmanar den rådande uppfattningen att en benägenhet för risktagande per definition är fördelaktigt för affärsverksamheter. Genom att analysera stora datamängder har de visat att individer med brottslig bakgrund i ledande företagspositioner har en negativ påverkan på företagets utveckling.


Forskarna fick samma resultat när de undersökte faktorer som vinstvolatilitet, goodwill-avskrivningar efter företagsförvärv och lönsamhet generellt. Även kvaliteten på revisionsarbetet påverkas. Resultatet har också replikerats av forskare i USA.


– Våra forskningsresultat är otvetydiga. Att ha personer med en brottslig bakgrund som styrelsemedlemmar, VD:ar eller till och med revisorer har en negativ inverkan på företagets finansiella resultat.


Men det är centralt att ha en nyanserad förståelse för risktagande. Kallunki är tydlig med att skilja mellan underbyggda, strategiska risker och de irrationella risker som ofta förknippas med kriminellt beteende. Han argumenterar för att det senare, exemplifierat av allvarliga trafikbrott och andra brott, inte har någon plats i seriösa affärssammanhang.


– Brottsdomar reflekterar vanligtvis irrationellt risktagande och det är helt enkelt dåligt för företaget.


För att minimera problemet är en direkt lösning att implementera grundliga bakgrundskontroller och bedömningar av lämplighet över alla sektorer, inte bara inom finansbranschen. Kallunki påpekar att skillnaden i granskning mellan olika yrkesområden idag är stor:


– I Finland kontrolleras bakgrunden för personer som arbetar på daghem och skolor. Men när det gäller utnämning av styrelsemedlemmar och chefer på hög nivå görs ofta inga bakgrundskontroller.


Kallunkis forskning pekar på ett allvarligt förbiseende men han tror att saker är på väg att ändras. Inte minst de ökade kraven på en mer etisk och ansvarsfull affärspraxis gör bakgrundskontroller till ett naturligt verktyg. I en framtid där företags framgång inte bara mäts i finansiella resultat utan också utifrån att etiska standarder upprättshålls är det av stor vikt att de som leder verksamheterna också följer samma mall.


Fakta om forskningen:


Studien är ett samarbete mellan University of Oulu Business School, University of Helsinki och University of Eastern Finland. Forskarna har granskat 2 201 finska vd:ar och styrelsemedlemmar i börsnoterade företag under åren 2000 och 2019. Resultatet visar att omkring 20% av dessa chefer har en brottmålsdom i sin historik.


Den vanligaste brottstypen var allvarliga trafikbrott, brott mot liv och hälsa samt sexualbrott. Enklare fall, som böter för fortkörning, har inte räknats med i underlaget.


Av domarna ledde 8,8% till en påföljd med fängelse medan 91,2% ledde till böter. Studien visar en skillnad mellan könen där män var överrepresenterade som grupp. Kvinnor utgjorde 15,1% av underlaget men de stod bara för 5,1% av domarna.
 

Kontakta oss eller prenumerera på vårt Nyhetsbrev.


Comments


bottom of page