top of page

Dömda för brott i nästan vart femte nytt bolag på börsen

Under 2021 noterades rekordmånga nya bolag på den svenska aktiemarknaden. Look Closer har granskat de ledande befattningshavarna och resultatet visar att i nästan vart femte bolag finns en eller flera personer som tidigare dömts för brott (med fängelse i straffskalan).

Totalt ingår 169 svenska bolag som noterades eller bytte listning under 2021 i undersökningen. Denna täcker in de svenska börserna och marknadsplatserna Nasdaq (med huvudlistor samt First North), NGM och Spotlight.

Inför en notering granskas bolaget och dess företrädare, bland annat med bäring på tidigare domar och brottsmisstankar, men i prospekt och memorandum ligger fokus som regel på domar gällande bedrägerirelaterade brott och historiken sträcker sig endast fem år bakåtLook Closer har gjort en begränsad granskning av företrädarnas juridiska historik med fokus på åtal och domar i brottmål. I undersökningen ingår totalt 1172 unika individer kopplade till bolagen (ledande befattningshavare som vd, styrelseledamöter och större ägare).

För att sålla bort mindre allvarliga fall som trafikförseelser har endast domar för brottstyper där fängelse finns i straffskalan tagits med. Sammanlagt hittades 40 sådana domar i 30 olika bolag, det vill säga nästan var femte bolag (17,8 procent) i undersökningen.

Sett till de olika marknadsplatserna sticker First North och NGM ut kraftigt negativt medan det på Nasdaqs huvudlistor endast finns ett exempel på en dom mot en bolagsföreträdare. På Spotlight återfanns inga domar.

Marknadsplats

Antal bolag med företrädare fällda för brott

Andel av alla bolag

First North

23

24,0 %

​Nasdaq Stockholm

1

2,9 %

NGM Nordic SME

6

35,3 %

​Spotlight

0

0 %

Av de totalt 1172 individerna i undersökningen hade 32 personer domar mot sig, motsvarande 2,7 procent. Samtliga domar gäller män, inga domar mot kvinnor har hittats i undersökningen.

Baserat på företrädarens roll är styrelseuppdrag vanligast (26 domar) följt av sju domar mot verkställande direktör.


Brottstyper

Sett till brottsrubricering på åtalen är våldsrelaterade brott vanligast (tio domar) följt av ekobrott av olika slag (bland annat skattebrott, insiderbrott och bokföringsbrott) med nio domar. Trafikrelaterade brott av allvarligare slag förekommer i åtta domar.

De aktuella domarna har vunnit laga kraft under åren 2001 till 2018 med en relativt jämn spridning över åren, alltså även inom den femårsgräns som de olika marknadsplatserna använder sig av.

Sett till påföljder är dagsböter och villkorlig dom vanligast. Endast fyra individer av de totalt 32 har fått fängelse som påföljd.

Friande domar och andra påföljder

I undersökningen har även åtal som lett till friande domar påträffats. Totalt gäller detta 18 åtal mot ytterligare 13 individer.

När det gäller alternativa påföljder som strafförelägganden förekommer detta i 7 ärenden mot 7 individer. Även här ingår bara brott med fängelse i straffskalan.

Räknas även dessa fall in summeras antalet individer som förekommit som misstänkta i brottmål till 52 personer, motsvarande 4,4 procent av det totala antalet företrädare i de nya börsbolagen.

Så gjorde vi undersökningen

Totalt 169 svenska bolag som noterades eller bytte listning under 2021 ingår i undersökningen. Vi har granskat 1172 unika individer (vd, styrelseledamöter, suppleanter, verkliga huvudmän/storägare) som var företrädare vid noteringen eller har tillträtt efter noteringen (även individer som lämnat ett uppdrag efter noteringen ingår).

Undersökningen är inte fullständig bland annat då historiska åtal och domar kan ha gallrats bort i domstolarnas register.


Med domar menas fällande domar för brottstyper som har fängelse i straffskalan om ej annat anges. Detta betyder ej att påföljden har varit fängelse i det enskilda fallet, enbart att brottsrubriceringen har fängelse i straffskalan.


I fall där samma åtalspunkt har behandlats av flera instanser räknas detta som en (1) dom med enbart utfallet från högsta instans noterad. En fällande dom i tingsrätt som ledde till en friande dom i högre instans ingår sålunda ej i underlaget. 

Kontakta oss eller prenumerera på vårt Nyhetsbrev.


Comments


bottom of page